KRIK.BG - Авточасти втора употреба на ниски цени

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА сайт krik.bg

 І.ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.krik.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването му.

 

ІІ. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на Администратора: „Крик.бг“ ООД

 2. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, Георги Кочев 84

 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. гр. Плевен 5800, Георги Кочев 84, телефонен номер +359 898678787 , имейл адрес [email protected]

 4. Данни за кореспонденция: гр. Плевен 5800, Георги Кочев 84

 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: [email protected]
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: 
www.kzp.bgIII. ДЕФИНИЦИИ
Сайт – домейна www.krik.bg и неговите поддомейни
- Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на krik.bg по какъвто и да е начин.
Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да генерира Поръчката и който съдържа информация относно Клиента
Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между krik.bg и Купувача, чрез който Купувачът заявява на krik.bg, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от allegro.pl
Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
Договор – представлява сключения от разстояние договор между krik.bg и Купувача за покупко-продажба на Стоки от allegro.pl и съответната им доставка предоставена от Крик.бг ООД, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

- Продавач - търговец в allegro.pl
Съдържание
         •    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
         •    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

- Доставчик - Крик.бг ООД

Оценка – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Оценката се изразява под по скалата от 1 до 5 (Най-ниската е 1, най-високата 5) Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА krik.bg

Чл. 3. krik.bg е електронен портал, достъпен на адрес в Интернет https://krik.bg на който е поместен каталог с авточасти втора употреба (наричани за краткост „Стоките“), предлагани от allegro.pl, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за доставка на предлаганите стоки. Ползвателите могат да:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на каталога и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация или да използват процедурата „Поръчай като гост“;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с krik.bg договори за доставка на стоките, предлагани от allegro;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез krik посредством налични на сайта способи за извършване на плащане;

 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с krik.bg чрез интерфейса на страницата на krik, достъпна в Интернет на www.krik.bg;

Чл. 4. (1) Krik.bg организира доставянето на стоките поръчани от allegro от името и за сметка на Ползвателите. 

(2) Krik.bg не предоставя гаранция за публикуваните на сайта стоки, освен ако такава не е предоставена от конкретния Продавач. Krik.bg не носи отговорност за състоянието на стоките, както и за тяхното функциониране. Стоките публикувани на сайта са втора употреба.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за доставка на стоките на адрес http://krik.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка след като избере от каталога на сайта конкретна стока и нейната бройка.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор, Доставчикът се задължава да организира доставката до Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта в секция Доставка и настоящите общи условия. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в сайта се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за доставка могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА KRIK.BG

Чл. 7. (1) За да използва електронната платформа krik.bg и за сключване на договори за доставка на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата или да премине през процедурата за „Поръчай като гост“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Поръчай като гост“.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(6) За извършване на поръчка в сайта Ползвателят може да използва „Поръчай като гост“, при която не се изисква регистрация и създаване на профил.

 

 VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в krik.bg, за да сключват договори за доставка на предлаганите стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за доставка на стоките на Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта krik.bg;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от allegro стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, с посочване бройка за закупуване;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Потвърждение на поръчката.

 

 VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за доставка на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът организира доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за доставка. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за доставка на другите стоки.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VIII на тези общи условия.

  

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VIII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за доставка или при регистрацията в krik.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани на сайта krik.bg, са определени в профила на всяка стока.

(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за доставка.

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта krik.bg.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателиите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта krik.bg преди сключването на договора за доставка.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта krik.bg или електронна поща.

(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния портал условия за съответните стоки.

Чл. 15. (1) Потребителят извършва заплащането на поръчаните стоки чрез банков превод или кредитна/дебитна карта. Заплащането на доставката може да се извърши чрез пощенски паричен превод в момента на получаване на стоката от куриер. 

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. Разходите за доставка на стоките се заплащат изцяло от Потребителя,  като цената за доставка за територията на Република България е посочена на сайта при извършване на поръчката.

Чл. 17. Доставката на стоките се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската/куриерските служби.

Чл. 18. (1) Потребител по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения между него и allegro договор за покупко-продажба на стоки в срок до 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Потребителят може да върне поръчаната стока към подателя на посочения от него адрес в Полша. Krik.bg може да съдейства за връщането на стоката, като за това ще са приложими цените посочени в сайта.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за закупени бански и бельо; 

 2. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт;

 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 5. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

 6. за стоки, които след получаването им от Потребителя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти поради нарушаване на търговския им вид;

 7. зa дocтaвĸa нa вecтници, пepиoдични издaния или cпиcaния c изĸлючeниe нa дoгoвopи зa aбoнaмeнт зa дocтaвĸaтa нa тaĸивa издaния.

 8. за метални елементи по каросерията, изрязани по искане на Потребителя.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора за доставка с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора.

Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние, той следва да върне стоката на Продавача в търговски вид не по-късно от 14 календарни дни от получаване на пратката на посочен от Продавача адрес в Полша.

(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Продавача, са изцяло за сметка на Потребителя.

(3) В случаите, когато е установено съществено разминаване между поръчаната и доставената стока, Потребителят следва в рамките на 24 часа да се свърже с Доставчика и при необходимост да предостави снимков материал, от който да е видно констатираното разминаване. 

(4) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от Потребителя, Продавачът му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при върната и получена от Продавача стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

(2) В случай на липса на възражение от страна на Потребителя при приемане на стоката от куриер, се счита, че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

(3) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Потребителя банкова сметка.

Чл. 21. (1) Направените на сайта krik.bg поръчки се обработват от Доставчика в срок от 1 до 3 работни дни от деня, в който е направена поръчката.

 (3) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта krik.bg.

(4) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 5 до 15 работни дни, считано от датата на обработка на поръчката.

   

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

Чл. 23. (1) В случай на липса на възражение от страна на Потребителя при приемане на стоката от куриер, се счита,че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка, освен за скрити недостатъци.

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

  

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 25. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и General Data Protection Regulation.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, докато е налице регистрация на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронната платформа.

Чл. 26. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) Доставчикът прилага политика за защита на личните данни и изпълнява изискванията на GDPR.

   

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

 2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 28. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://krik.bg  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в електронната платформа на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за доставка остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 30. (1) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика.

(2) Доставчикът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

  

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

(2) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика.

(3) Във всички останали случаи отговорността на Доставчика е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Услуга.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на електронния сайт krik и сключване на договори за покупко-продажба с Продавачите.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронният сайт не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в електронния сайт krik.

Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за доставка, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

Чл. 35. (1) Доставчикът полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, krik уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

 (2) Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от krik по всяко време и могат да съдържат грешки. 

Чл. 36 (1) Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.


XIV. ФАКТУРИРАНЕ
Чл. 37. 
Цените на Стоките, обявени в сайта www.krik.bg са крайни и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
Чл. 38  Цената, начинът на плащане и срокът за доставка са посочени във всяка Поръчка.
Чл. 39. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 40. Доставчикът ще издаде на Ползвателя фактура за предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Ползвателя.
Чл. 41. krik издава фактура в случаите когато в полето "Данни за фактура" са били попълнени нужните данни изискуеми според действащото законодателство или ако това е изрично упоменато като бележка към Поръчката. Ползвателят е съгласен да получава фактурата по електронен път на и-мейла, посочен от Ползвателя в Акаунта му. В случаите когато Ползвателят не е пожелал издаването на фактура, и е избрал плащане чрез Наложен Платеж, Ползвателят ще получи поръчаните продукти с разписка за прием на пощенски паричен превод съгласно чл.3 ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 01.01.2007г. 
Чл. 42. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Ползвателят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния сайт krik.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 44. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 45. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 46. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 47. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 30.09.2022 г.